Politika privatnosti


1.       Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Adriatic Int. Ltd (u daljnjem tekstu Agencija), kao voditelj obrade osobnih podataka svojih kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti kupaca.  
Za obradu osobnih podataka odgovorna je Agencija: 
ADRIATIC INT. LTD
Adresa: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ
 
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: info@yachtbooking.com
 

2.       Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Usluge koje Agencija pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:
 

1. Izravno od strane samih kupaca na način da ih kupci sami dostave Agenciji kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga, kupac je dužan dostaviti Agenciji sljedeće podatke koji su istoj potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi prodaje turističkih usluga:
 
a)      ime i prezime;
b)      adresa;
c)       osobni identifikacijski broj (OIB)
d)      spol;
e)      kontakt broj telefona i/ili mobitela;
f)       kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
g)      podaci iz osobne iskaznice (adresa i država stanovanja, broj osobne iskaznice);
h)      broj putovnice;
i)        podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja;
 
2. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera (primjerice, podaci primljeni od partnerske agencije u svrhu rezerviranja);
 
3. Automatski posjetom našim mrežnim stranicama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca). 
 
Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom kupcu, spremanje preferencija kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Društva. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija kupca.
 
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića kupac i dalje može pregledavati web-stranice Agencije. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.
 
Kolačići ne prikupljaju nikakve osobne podatke kupca, međutim kolačići treće strane prikupljaju. Za više informacija pogledajte Googleove mrežne stranice (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

3.       U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju 

Osobne podatke Agencija prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih usluga, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja na temelju privole koju je dao kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.
 
Izvršenje ugovornih obveza
Agencija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.
 
Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da kupac uskrati davanje bitnih podataka, Agencija neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.
 
Ispunjavanje zakonskih obveza
Agencija je obvezna na temelju podnesenog pisanog zahtjeva kupaca na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.
 
Izravna promidžba (marketing)
Kontakt podaci kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o uslugama Agencije ako je kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Agencije za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
 
Agencija može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti kupcima  čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se kupac ne usprotivi takvoj obradi.
 
Kako bi kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Agencija koristi određene podatke kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.   
Interne svrhe
Agencija koristi određene podatke kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa kupaca i/ili Agencije. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje kupaca, istraživanje i analizu tržišta.
 
Podaci o potencijalnim korisnicima  
Agencija je također ovlaštena prikupljati podatke o potencijalnim kupcima svojih usluga. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih kupaca koji se obraćaju Agenciji sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.
 
Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola kupca.
 

4.       Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci kupaca, Agencija je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni.
 
U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes Agencije ili privola kupca, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:
a) podaci o postojećim kupcima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 10 godina;
b) podaci o potencijalnim kupcima: 10 godina.
 
Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Agencije i/ili privole kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva kupac odnosno kada se kupac usprotivi takvoj obradi.
 

5.       Prava kupaca


Pravo na pristup osobnim podacima 

Pravo na ispravak netočnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničenje obrade podataka

Pravo na ulaganje prigovora
 
Kupac svoja prava može ostvariti pismenim putem, slanjem ispunjenog zahtjeva na adresu Agencije, ili klikom na poveznicu forma.uniline.hr, podnošenjem on-line zahtjeva.
 
Gdje se osobni podaci obrađuju
Osobne podatke kupaca Agencija obrađuje u Republici Hrvatskoj.
 
Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima
Osobne podatke kupaca Agencija prosljeđuje trećim stranama (partnerskim agencijama, povezanim društvima, te nadležnim tijelima) samo u sljedećim slučajevima:
 
a)      privole kupca;
b)      radi ispunjenja ugovorne obveze prema kupcu, realizacije usluge i sl.;
c)       radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
d)      kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa kupaca.
 
Upravljanje privolama
Aktivna uloga kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Agenciju na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.
 
Kome se obratiti
U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Agencije, kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:
 
ADRIATIC INT. LTD
Adresa: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ
 
Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti
Agencija zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Agencije radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.